‟ Ὁ τήν ζωγραφικήν ἑπιστήμην μαθεῖν βουλόμενος ἂς ὁδηγῆται πρός αὐτήν κατά πρῶτον καί ἂς προγυμνάζεται μερικόν καιρόν ἁπλῶς μόνον καί χωρίς μέτρα σχεδιάζων, ὣστε νά φανῇ δόκιμος. ”

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΕΚ ΦΟΥΡΝΑ